JHKA 2.0

Menetelmän kuvaus

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri (JHKA) on rakenne, jonka avulla koordinoidaan ja kehitetään hallinnon organisaatioiden ja palveluiden välistä yhteentoimivuutta. JHKA koostuu ylimmän tason arkkitehtuureista ja linjauksista sekä yhteisten palvelujen arkkitehtuureista. Näillä tuetaan julkisen hallinnon kansallista ohjausta, mutta myös organisaatioiden omaa arkkitehtuurin kehittämistyötä.

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri määrittää arkkitehtuurikokonaisuuden rakenteen. Se ohjaa, linjaa ja tukee seuraavien tasojen (toimialat, osa-alueet ja viranomaiset) sekä yksittäisten arkkitehtuurien kehittämistä. Tämän lisäksi yhteinen kokonaisarkkitehtuuri tarjoaa käytettäväksi viitearkkitehtuureja ja yhteisesti hyödynnettäviä arkkitehtuurielementtejä, joita ovat mm. suunnittelu- ja kuvausmenetelmät, hallintamalli, mittarit, ekosysteemimalli, yhteentoimivuusmenetelmä, kypsyystasomalli ja kehittämispolku.

Miten menetelmää käytetään?

Tutustu JHKA-määrityksiin ja linjauksiin. Ota JHKA-linjaukset huomioon omassa kehittämisessäsi. Hyödynnä siellä olevia valmiita malleja ja määrityksiä. Varmista kansallinen yhteentoimivuus JHKA-kuvausten ja linjaustne mukaisesti.

Arkkitehtuurien laadintaan on JHKA:ssa olemassa kattavasti ohjeita, jotka on koottu Avoindata.fi-portaaliin. Se mahdollistaa suunnittelutiedon jakamisen ja uudelleenkäytön vähentäen näin päällekkäistä työtä. Avoindata.fin kautta löytyvät olennaiset julkisen hallinnon toiminnan, tiedon ja tietojärjestelmien yhteentoimivuuden kehittämistä tukevat ohjeet ja suositukset.

Polun vaiheet, johon menetelmä soveltuu

Johtaminen

Tunnista tilanteesiLaadi visio ja strategiaLuo kehittämispolku ja ydinkyvykkyydetJohda ideatuotantoa ja kokeilujaJohda ketterää toteutusta

Kehittäminen

KiinnostuKartoitaKokeileKehitäKäytä

Kuka tai ketkä tyypillisesti käyttävät menetelmää

Kokonaisarkktehti, palveluarkkitehdit, ICT-arkkitehdit, toiminnan kehittäjät. Organisaation johdon tulisi tuntea JHKA 2.0 arkkitehtuuriperiaattet. Kehittäjien tulee varmistaa kehittämiskohteiden yhteentoimivuus ympäristöön.

Osaaminen, jota menetelmän käyttö tarvitsee

Perusasiat kokonaisarkkitehtuurista, hyvä kokonaiskuvan hahmotuskyky.