Johdanto

Kehitysvaihe on kehittäjän pelikentän neljäs vaihe. Sen tavoitteena on tuottaa ohjeistusta ja työkaluja julkaisuvalmiin palvelun toteuttamiseksi. Kehitystiimillä tulisi myös olla varmuus siitä, että kehitettävä ratkaisu on digitalisoinnin periaatteiden mukainen.

Erilaisia menetelmiä kehittämiseen on lukemattomia riippuen siitä onko kyseessä tuote vai palvelu ja onko se fyysinen vai virtuaalinen. Kehitysvaiheen ohjeistuksen pohjana on käytetty ketterän kehittämisen parhaita käytäntöjä, joita toivotaan sovellettavan julkisen hallinnon kehittämishankkeissa.

Ketterän lähestymistavan saaminen läpi julkisen hallinnon kehittämisprojekteissa voi olla vaikeaa johtuen monesta eri syystä. Lisäksi joissain tilanteissa on etukäteen tarkasti tiedossa, mitä hankkeen lopputuloksena on syntymässä.

Tavoitteet

Kehitysvaiheen tavoitteena on rakentaa palvelusta toimiva versio eli tuottaa asiakkaalle asiakashyötyjä nopeasti ja laadukkaasti. Tarkoituksena ei ole kehittää ratkaisua “valmiiksi” ja julkaista sitä - etenkin tilanteessa jossa on riski toimintaympäristön voimakkaasta muutoksesta kehitystyön aikana. Sitä vastoin lähdetään liikkeelle ensimmäisestä versiosta, jota kehitetään ketterästi ja asiakaslähtöisesti.

Tavoitteet ketterälle kehittämiselle:

 1. Tuotetaan nopeasti asiakashyötyjä
  • tunnistetaan minimiratkaisu (MVP) ja tuodaan asiakkaalle nopeasti asiakashyötyjä mahdollisimman aikaisella julkaisulla
  • maksimoidaan kehittämisessä asiakkaalle tuotettavaa arvoa lean-periaatteiden mukaisesti.
 2. Pieni “eräkoko” ja syklinen kehittäminen
 3. Kustannusten seurannan läpinäkyvyys

Läpivienti

Kehittämisvaihe on käyttöönottoon tähtäävä vaihe, joka päättyy kun palvelu on valmis julkaistavaksi. Julkaistava palvelu voi olla lopullinen tai toteuttaa minimitoiminnallisuuden palvelusta (MVP = Minimum Viable Product). Sen avulla Sen avulla saavutetaan alkuvaiheessa riittävä hyöty ja asiakaskokemus ja pystytään näin koetestaamaan tulevan palvelun elinkelpoisuutta asiakasympäristössä. Kehitysvaihe viedään läpi noudattaen ketterän kehittämisen parhaita käytäntöjä.

 • Noudata digitalisoinnin periaatteita

  Digitalisoinnin periaatteet toimivat pelisääntöinä, joihin voitte tukeutua projektin eri vaiheissa. Niiden tehokas toimeenpano edellyttää selkeää käsitystä periaatteiden sisällöstä. Lisätietoja digiperiaatteista löydätte täältä.

 • Suunnittele toteutus

  Toteutuksen onnistumisen kannalta on tärkeää laatia kehitettävälle ratkaisulle suunnitelma, joka hyödyntää kartoitus- ja kokeiluvaiheen aikana kerättyä tietoa.

  Askeleet

  1. Kokoa kehitystiimi
  2. Päivitä ratkaisua koskeva tarve ja tavoitteet.
  3. Tarkenna vaatimusmäärityksiä ja tunnista MVP (vaatimukset päivittyvät jatkuvasti työn edetessä). Hyödynnä tehtyjä prototyyppejä (Proof of Concept) ja ota huomioon JHS-suositukset.
  4. Tarkenna vaikutuspotentiaali sekä resurssi- ja budjettisuunnitelma: Näiden todisteiden perusteella haetaan investointeja kehittämiseen ja palvelun ylläpitoon (elinkaarikustannukset).
  5. Laadi toteutukselle alustava tiekartta ja aikataulu
  6. Määritä mittarit toteutuksen onnistumisen arvioinnille

  Tuotokset

  • Tiedämme mitkä ovat tuotteen tavoitteet ja millä tavoitteisiin pääsyä mitataan. Mittarit ja tavoitteet ovat keskiössä, kun mahdollista hankintaa tehdään.
  • Visio toteutettavasta ratkaisusta: Ratkaisulla on tarkemmat vaatimukset, jotka päivittyvät jatkuvasti työn edetessä.
  • Näkemys ratkaisun vaikutuksista ja sen vaatimista resursseista
  • Tiekartta toteutuksen pohjaksi

  Työkalut

  • Helsingin kaupungin listaus: https://digi.hel.ninja/kehmet/
  • JHS-suositukset
  • Menetelmiä joita käytetään vaikutuspotentiaalin kuvaamiseen ovat esimerkiksi sanalliset hyötykuvaukset ja niitä vastaavat hyötylaskelmat (esim. kustannushyötylaskelma). Yleensä resurssi- ja budjettisuunnitelmat tehdään esimerkiksi Excelillä huomioiden erilaiset kulut ja tuotot. Tässä vaiheessa määrittäminen pitäisi perustua MVP-testauksen tuloksiin.

  Siirry Työkalut-sivulle >

 • Toteuta ratkaisu

  Askeleet

  1. Hanki toteutus (tarkista oman organisaatiosi hankintaohjeet)
  2. Sovi kehitystiimin kanssa työtavat ja kehitysmenetelmät
  3. Pilko toteutussuunnitelma yksittäisiksi kehityskohteiksi (backlog, joka pohjautuu käyttäjätarinoihin)
  4. Laadi vaiheistettu toteutuksen tiekartta ja vaiheista toteutus kestoltaan yhteen tai useampaan kahden viikon jaksoon (sprint)
  5. Varaa jokaisen vaiheen (sprint) loppuun asiakaskatselmus. Katselmuksen pohjalta arvioidaan kuluneen kahden viikon toteutus ja kustannukset sekä suunnitellaan seuraava kahden viikon toteutusjakso. Päivitä tarvittaessa tiekarttaa. Seuraa kustannusten toteutumista vs. budjetti.
  6. Jaksota toteuttaminen 8-12 viikon kehitysjaksoihin (4-6 sprinttiä), joiden päätteeksi julkaistaan testattu kokonaisuus loppuasiakkaan käyttöön (myös tietoturvatestit).
  7. Dokumentoi lopullisen ratkaisun konsepti (palvelukuvaus) sekä miten ratkaisua hallinnoidaan ja ylläpidetään julkaisun jälkeen (hallintamalli).

  Tuotokset

  • Ensimmäinen versio tuotteesta julkaistuna
  • Jatkuvasti päivittyvä lista kehityksen sisällöstä (backlog)
  • Tiekartta, joka on pilkottu 2 viikon jaksoihin (sprint)
  • Palvelukuvaus
  • Hallintamalli
  • Ratkaisu on testatattu tietoturvan ja suorituskyvyn osalta

  Työkalut

  • Määrittely valmis toteutukseen (Definition of Ready)
  • Valmiin määritelmä (Definition of Done)
  • Kanban
  • Scrum-ohjeet
 • Johtopäätökset

  Askeleet

  1. Analysoi käyttäjäpalautetta
  2. Tee kehitystiimin oma itsearviointi suhteessa asetettuihin tavoitteisiin
  3. Pidä johto ajan tasalla

Tuotokset

Kehitysvaihe on valmis kun:

 • Kehitettävälle ratkaisulle on laadittu suunnitelma.
 • Suunnitelma on hyväksytty ja hankinta tehty.
 • Suunnitelman mukainen versio tuotteesta on julkaistu (MVP).
 • Ratkaisu on testattu tietoturvan ja suorituskyvyn osalta.
 • Palvelukuvaus ja hallintamalli on tehty.