Johdanto

Kokeiluvaiheessa ratkaisun toimivuutta testataan asiakkaiden avulla. Ideana on pienentää kehittämisen riskejä ennen suuria investointeja. Kokeilun avulla voidaan lyhentää merkittävästikin idean tai ratkaisun viemistä käytäntöön tai lopettaa eteneminen kokonaan. Vaiheen aikana testataan kartoitusvaiheen suunnitelmia. Osa suunnitelmista voi osoittautua odotettua heikommiksi, mutta kokeilu epäonnistuu vain silloin, kun siitä ei opita mitään. Vaikka idea ei toimisikaan toivotulla tavalla, kokeilu tuottaa kuitenkin oikein toteutettuna aina tietoa, jota tarvitaan jatkokehittämisessä. Kokeilut voidaan tuottaa kevyin kustannuksin tuotettavien prototyyppien ja käyttäjätutkimusten avulla.

Tavoitteet

Kokeiluvaiheen tavoitteena on kokeilla asiakkaiden kanssa ratkaisun tai palvelun ideaa ja saada heiltä varmistus sille, että valittu suunta on oikea. Tärkeää on päästä kokeilemaan nopeasti sekä oppia ja kehittää ratkaisua paremmaksi palautteen perusteella. Samalla tulee selvittää, millä edellytyksillä ratkaisu on mahdollista toteuttaa. Konseptia voidaan tässä kohdin vielä helposti muuttaa, mikäli ideoitu ratkaisu ei vaikutakaan lupaavalta. Kokeiluvaiheesta saatavan tiedon avulla päivitetään ratkaisun kustannus- ja hyötyarviota.

Kokeilu on onnistunut, kun saavutetaan sille asetetut tavoitteet. Kokeilun onnistunut lopputulos voi olla myös johtopäätös siitä, että sitä ei ole mielekästä jatkaa koska testattu ratkaisu ei vaikuta tarpeeksi lupaavalta.

Läpivienti

Kokeiluvaiheessa päästään testaamaan ratkaisua käytännössä. Kokeilulla on tavoite, jota testataan rajatulla joukolla ja rajatussa paikassa. Kokeilulla on selkeästi alku ja loppu. Ratkaisun voi tarvittaessa jakaa tai rajata pienempiin osiin, jolloin toteutus on helpompaa. Kokeilussa hyödynnetään kartoitusvaiheessa laadittuja suunnitelmia.

 • Kokeilun rajaus ja suunnittelu

  Kokeilun toteutuksen kannalta on oleellista rajata ja suunnitella kokeiltava ratkaisu huolella. Hyvä kokeilu hyödyntää olemassa olevaa tietoa ja käytäntöjä. Suunnitelma sisältää kokeilun tavoitteen, siihen valmistautumisen sekä kuvauksen varsinaisen kokeilun edistymisestä sisältäen mahdolliset prototyypit. Suunnittelun osana tuotetaan myös listaus mahdollisista riskeistä sekä periaatteet kokeilun arvioinnille.

  Askeleet

  Askel 1: Kasaa kokeilutiimi
  Askel 2: Aseta kokeilulle tavoite ja mittarit
  Askel 3: Listaa riskit
  Askel 4: Suunnittele käytännön toteutus

  Tuotokset

  • Ymmärrys ratkaisusta, miten se toimii ja kenelle se on tarkoitettu.
  • Listaus ratkaisun toteuttamiseen liittyvistä tavoitteista ja riskeistä.
  • Selkeä näkemys kokeilun läpiviennistä.

  Työkalut

  Siirry Työkalut-sivulle >

 • Kokeilun läpivienti

  Kokeilu viedään läpi suunnitelman mukaisesti, testaten ratkaisun toimivuutta asiakkaiden avulla. Kokeilu on luonteeltaan oppimisprosessi, jonka tulos voi olla myös epäonnistuminen. Epäonnistumisen tai haasteiden kautta ratkaisua voidaan kehittää ja testata vaikka useamman kerran.

  Askeleet

  Askel 1: Testaa ratkaisua asiakkaiden kanssa
  Askel 2: Muokkaa ratkaisua muokkaus ja testaa uudelleen (iterointi)

  Tuotokset

  • Ymmärrys siitä, onko ratkaisu toteuttamiskelpoinen.
  • Vaihtoehtoisesti ymmärrys, että lähestymistapa ei toimi ja mitä siitä voi oppia.
  • Ratkaisua koskevien suunnitelmien päivittäminen ja arvio toteutuskustannuksista.

  Työkalut

  Siirry Työkalut-sivulle >

 • Kokeilun arviointi

  Kokeilun jälkeen on hyvä arvioida sekä kokeilun prosessia että tavoitteiden saavuttamista. Periaatteet kokeilun arvioinnille ja mittarit on laadittu kokeilun suunnittelun yhteydessä. Kehittämistyö voidaan keskeyttää tähän vaiheeseen, mikäli kokeilu ei tuota tarpeeksi edellytyksiä jatkaa kehitysvaiheeseen.

  Askeleet

  Askel 1: Arvioi ratkaisun onnistumista
  Askel 2: Arvioi kokeiluprosessia
  Askel 3: Tee päätös jatkosta ja koosta opit

  Tuotokset

  • Arviointi kokeilun onnistumisesta
  • Kooste kokeilun opeista
  • Päätös jatkosta

  Työkalut

  Siirry Työkalut-sivulle >

Tuotokset

Kokeiluvaihe on valmis, kun:

 • Olet rajannut ja suunnitellut kokeilun tai kokeilut
 • Olet testannut ratkaisua asiakkaiden kanssa
 • Tiedät kannattaako jatkaa Kehitysvaiheeseen
 • Olet arvioinut kokeilun onnistumisen
 • Olet tehnyt päätöksen jatkosta